Privatlivspolitik

Privatlivspolitik. 1 juni 2018.

Nørhald Kunstforenings dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigende (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Nørhald Kunstforening er data ansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:Jane Brix

Adresse:Lillegade 9, Hald, 8983 Gjerlev

Tlf:60492891

Mail:janebrix@gmail.com

Website:www.noerhaldkunstforening.dk 

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger
  • Almindelige personoplysninger, registrerings- og kontaktoplysninger  som navn, køn, adresse, telefonnr., mailadr. og medlemsnr.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v. herunder i forhold til generalforsamling.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent

Brug af situationsbilleder taget i foreningen f.eks. ferniseringer.

Udsende mails om Nørhald Kunstforening aktiviteter

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi vil opbevare dine oplysninger så længe du er medlem.

Dine rettigheder.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandling af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (Udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelsen

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores Websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

udgivet 2. juli 2019
opdateret 20 jan 2020